A verseny időpontja: 2021. március 5-6.

Rendező:                  Törökszentmiklósi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola

                                  5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 5.

                                  Tel.: 06-56/ 390-143

                                  E-mail: kodalyz@gmail.com

                                  Honlap: www.mikloskodalyami.hu

A verseny célja:         az alapfokú képzésben résztvevő hegedűs növendékek

                                  tudásának, felkészültségének, kiemelkedő teljesítményeiknek

                                  bemutatása, tehetséggondozás, tehetségkutatás, szakmai

                                  tapasztalatcsere, országos és nemzetközi kapcsolatok építése.

A verseny jellege:      gyakorlati verseny

A verseny fordulói:     iskolai válogatók, nemzetközi döntő (egyfordulós)

A fesztivál formája:    alapfokú zeneiskolai tanulmányokat folytató hegedűs

                                  növendékek számára hirdetjük meg 5 korcsoportban.

Korcsoportok:

  • I. korcsoport: 2010. június 1-jén és utána,
  • II. korcsoport: 2009.június1-je és 2010.május 31. között,
  • III. korcsoport: 2008. június 1-je és 2009. május 31. között,
  • IV. korcsoport: 2007. június 1-je és 2008. május 31. között,
  • V. korcsoport: 2006. június 1-je és 2007. május 31. között született tanulók.

A verseny követelményei:

A versenyműsort kotta nélkül kell előadni.

A megadott műsoridő a szabadon választott művek együttes ideje! A kötelező mű nem számít bele a műsoridőbe!

A versenyző a kötelező és szabadon választott művek bemutatási sorrendjét szabadon meghatározhatja.

A kötelező és szabadon választott művek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) kérjük bemutatni.

Zongorakísérőről a nevező intézménynek kell gondoskodnia.

A fesztivál anyaga: kötelező és szabadon választott művek.

Szabadon választott művek: lehet előadási darab, koncert saroktétel, szonáta lassú-gyors tétel. Ugyanazon mű lassú-gyors tétele egy műnek felel meg.

Kötelező művek:

I.korcsoport: Purcell: Bourrée (első rész ismétléssel)

                       Dénes-Lányi-Mező: Hegedűiskola II./39

                       Műsoridő maximum: 6 perc

II. korcsoport: Rameau: Menüett (ismétléssel)

                         Zaharina: Előadási darabok gyűjteménye

                         Műsoridő maximum: 8 perc

III. korcsoport: Händel: Gavotte (csak az első rész ismételve)

                          Régi mesterek művei III.

                          Műsoridő maximum: 10 perc

IV. korcsoport: Beethoven: Menüett és Trió (csak a Trióban ismételve)

                           Régi mesterek művei II.

                           Műsoridő maximum: 12 perc

V. korcsoport: Hummel: Walzer (csak a Trióban ismétléssel)

                         Előadási darabok II.

                         Műsoridő maximum: 12 perc

Díjazás: Fesztivál díj, Arany-, Ezüst-, Bronzminősítés, Tanári díjak

A nevezés módja: a jelentkezés a nevezési díj befizetésével válik érvényessé. Kérjük az iskola honlapjáról, www.mikloskodalyami.hu letölthető jelentkezési lapot és a nevezési díj befizetéséről szóló igazolást 2021. február 12-ig a kodalyz@gmail.com e-mail címre elküldeni.

A nevezési díj befizetése alól csak a Karcagi Tankerületi Központ által működtetett és fenntartott intézmények növendékei mentesülnek.

Nevezési díj: 5000 Ft / versenyző, külföldieknek: 20 euró / versenyző

Számlaszám: 10045002-00336509-00000000 Magyar Államkincstár

A pontos beazonosíthatóság érdekében befizetéskor kérjük a következő adatokat a „Közlemény” vagy „Megjegyzés” rovatban feltüntetni:

  • a verseny neve: VII. Nemzetközi Hegedű Fesztivál
  • a versenyző neve
  • a versenyző városa

A nevezési díjat visszalépés esetén nem áll módunkban visszatéríteni.

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.

A fesztivál nevezési határideje: 2021. február 12.

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

Minden kedves kollégának és növendéknek eredményes felkészülést kívánunk!

VII. NEMZETKÖZI HEGEDŰ FESZTIVÁL

( TÖRÖKSZENTMIKLÓS, 2021. MÁRCIUS 5-6.)

JELENTKEZÉSI LAP

( A jelentkezési lapot nyomtatott betűkkel, olvashatóan kérjük kitölteni!)

Alapfokú művészeti iskola neve:……………………………………………………………………

Telefonszáma:………………………….   E-mail címe:……………………………………………

A versenyző neve:……………………………………………………………………………………

Születési ideje:…………………………   Korcsoportja:……………………………………………

Kötelező műsora:…………………………………………………………………………………….

Szabadon választott műsora:……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Teljes műsoridő:……………..

Felkészítő tanár:………………………………………………………………………………………

Zongorakísérő neve:…………………………………………………………………………………

Nevezési díjat fizető neve /magánszemély, alapítvány, intézmény/:

…………………………………………………………………………………………………………

Számlázási címe: ……………………………………………………………………………………

Adószáma: ……………………………………………………………………………………………

(Iskolánk fenntartójának a beérkezett nevezési díjakról számlát kell kiállítania, ezért kérjük, a számlázási adatokat mindenképpen töltsék ki!)

A jelentkezési lapot kitöltve, beszkennelve 2021. február 12-ig kérjük az alábbi e-mail címre elküldeni: kodalyz@gmail.com

Dátum: ……………………..               P.H.

                                                                                    ………………………………………….      

                                                                                           Intézményvezető aláírása       

VII. NEMZETKÖZI HEGEDŰ FESZTIVÁL

2021. MÁRCIUS 5-6.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS

KEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT A JELENTKEZÉSI LAPHOZ

A jelentkezési lap aláírásával kinyilvánítom, hogy a versenykiírás előírásait elfogadom, tudomásul veszem a versenybizottság szakmai döntéseit, valamint hozzájárulok a verseny lebonyolításához szükséges személyes adataim* szervezők általi kezeléséhez.  Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Kijelentem, hogy a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeket részletesen tárgyaló Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát a jelentkezési lap benyújtását megelőzően megismertem.

* Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)  13.  cikkealapján  tájékoztatjuk,  hogy  a  jelentkezési  lapon  lévő  személyes  adatok kezelése  a  versenyek  jogszerű  lebonyolítása  céljából  szükséges. A versenyt szervező intézmény személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli. A jelentkezési lapon megadott személyes adatokat kizárólag a versenyt szervező intézmény és szervezéséért felelős munkatársai ismerhetik meg. Ezen kívül a verseny programfüzete is részletes adatokat (nevet és születési dátumot) kell, hogy tartalmazzon. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a versenyeredmények későbbi igazolásának céljából, az Ön érdekében a személyes adatait mindaddig megtartjuk, amíg nem kéri azok törlését. Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintett jogairól (tájékoztatás kérése, helyesbítés, zárolás, törlés, tiltakozás) a GDPR 15-21. cikke, jogorvoslati lehetőségeiről NAIH, bíróság) a GDPR 77. és 79. cikke rendelkezik.

Versenyző neve:     Tanulói azonosító:  

Dátum:

…………………………………………….                  ………………………………………………..

                            tanuló                                                             szülő (gondviselő)